Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti Perfect Cards s.r.o., IČ: 03420329, se sídlem: Opava, Gudrichova 250/69, Česká republika

společnosti zapsané Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 60059

www.perfectcards.cz

(dále jen „dodavatel“)

 

 

Článek 1

Preambule

Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek je podrobná úprava práv a povinností smluvních stran vstupujících v obchodně – právní vztahy s dodavatelem. Obchodně-právními vztahy dle předchozí věty se rozumí zejména, nikoli však pouze, vztahy založené kupními smlouvami či jinými smlouvami o dodávkách zboží a služeb. Vymezení jednotlivých výrobků spolu s vymezením jejich doporučeného využití a zabezpečení (dále jen „zboží“) je uvedeno ve vždy aktuálním katalogu zveřejněném na webových stránkách www.perfectcards.cz. Dodavatel si vyhrazuje právo jakýchkoli změn v tomto katalogu. Tato výhrada platí i pro případ existujících uzavřených rámcových smluv s odběrateli. Jsou-li tyto všeobecné obchodní podmínky součástí těchto rámcových smluv, jsou odběratelé povinni sledovat aktuální ceny dodavatele na webových stránkách dodavatele a při objednání zboží užít vždy aktuální ceny, za kterou poptávají zboží či služby.

Článek 2

Uzavírání jednotlivých smluv

2.1    Jednotlivé smlouvy uzavírané mezi dodavatelem na straně jedné a odběratelem na straně druhé budou uzavírány takto:

2.1.1 na základě zaslání objednávky obsahující alespoň identifikační údaje odběratele, kontaktní osobu, poptávané zboží s uvedením množství a jiné požadavky včetně souboru s grafickým návrhem připraveným dle pokynů zveřejněných na webových stránkách dodavatele a náhledového souboru, nebo grafického návrhu vytvořeného či upraveného v grafickém studiu dodavatele (dále jen „podklady“), dodavatel zkontroluje podklady a zašle odběrateli nabídku obsahující minimálně identifikační údaje odběratele, korekturu projektu před výrobou, kalkulaci ceny a odkaz na tyto všeobecné obchodní podmínky, a to na e-mailovou adresu uvedenou odběratelem při dodání podkladů dodavateli.

2.1.2 Odběratel potvrdí nabídku, a to zprávou odeslanou z e-mailové adresy uvedené při dodání podkladů dodavateli na e-mailovou adresu martin.holusa@perfectcards.cz. Tímto potvrzením je smlouva mezi dodavatelem a odběratelem o dodávce zboží uzavřena.

2.1.3 Dojde-li k uzavření kupní smlouvy jiným způsobem, zejména ústně či telefonicky, rovněž v daných případech se řídí právní vztah odběratele a dodavatele těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

2.1.4 Veškerá komunikace mezi stranami je možná prostřednictvím emailových zpráv. Telefonické dohody musí být elektronicky zachyceny minimálně v podobě emailové zprávy.

2.2    Má se za to, že při akceptaci nabídky dodavatele odběratelem se odběratel seznámil se všemi vlastnostmi zboží a s podmínkami, za kterých je možné zboží užít, a že toto plně odpovídá účelu a záměru, pro který zboží odebírá.

2.3    Má se za to, že smlouva má písemnou formu, jestliže byla uzavřena prostřednictvím emailové nabídky dodavatele a její akceptace odběratelem. Nedílnou součástí takto uzavřené smlouvy jsou tyto všeobecné obchodní podmínky.

Článek 3

Kupní cena či cena jiných dodávek a služeb a platební podmínky

3.1    Ceny zboží a služeb podle článku 1 těchto Všeobecných obchodních podmínek jsou vždy smluvní ve vztahu ke každé jednotlivé dílčí dodávce. Cena zboží se liší podle náročnosti návrhu na zpracování, druhu požadovaných barev a množství a druhu doplňkových a zabezpečovacích prvků. Není-li uvedeno jinak, má se za to, že ceny neobsahují DPH, přičemž dodavatel je oprávněn k ceně zboží a služeb vyúčtovat rovněž DPH v zákonné výši ke dni zdanitelného plnění.

3.2    Cenu za dodané zboží a služby je odběratel povinen uhradit dodavateli na základě řádného účetního dokladu – faktury vystavené dodavatelem, nejpozději však 30 dnů ode dne dodání zboží, není-li dohodnuto jinak. Faktura musí mít vždy náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty, případná reklamace faktury nemá vliv na splatnost ceny. Splatnost faktury činí alespoň 14 dnů ode dne jejího vystavení. Faktura může být vystavena a doručena odběrateli rovněž elektronicky. V případě, kdy proti faktuře nebudou ve lhůtě 7 dnů ode dne jejího odeslání vzneseny odběratelem námitky, má se za to, že závazek blíže specifikovaný ve faktuře co do důvodu a výše uznává. Odběratel je povinen akceptovat daňový doklad – fakturu – zaslaný dodavatelem odběrateli v elektronické podobě jako podklad na jeho úhradu.

3.3    Dnem úhrady ceny zboží je den připsání fakturované částky na účet dodavatele.

3.4    Odběratel bere na vědomí, že dodavatel je oprávněn vyúčtovat odběrateli až 100% kupní ceny včetně DPH předem anebo požadovat v této výši zálohu anebo závdavek. Neuhradí-li odběratel zálohovou fakturu či předem vyúčtovanou část kupní ceny anebo závdavek řádně a včas, bere na vědomí, že o prodlení s takovou úhradou se prodlužuje dodací lhůta, která svědčí dodavateli pro přípravu zboží k odběru.

3.5    Dodavatel je oprávněn vyúčtovat kupní cenu zboží k datu řádného dodání zboží. V případě, kdy odběratel odmítne zboží převzít aniž by mu bránily závažné důvody, má se pro účely fakturace za to, že zboží bylo dodavatelem řádně dodáno a dodavatel je oprávněn vystavit na zboží řádný účetní doklad a nárokovat kupní cenu a související náklady (např. náklady na uskladnění zboží či materiálu, cestovní náhrady). Zvláštními důvody bránícími převzetí zboží jsou takové, pro které není možné zboží užívat ke sjednanému účelu. Drobné vady nebránící užití zboží nejsou důvodem, pro které by bylo možné odmítnout převzetí zboží

3.6    Odběratel není oprávněn proti pohledávce dodavatele vzniklé na základě smlouvy, jíž jsou tyto všeobecné obchodní podmínky přílohou, provést jednostranný zápočet jakékoli své pohledávky vůči dodavateli.

Článek 4

Množství zboží, dodání zboží, přechod vlastnického práva, přechod odpovědnosti za škodu

4.1    Minimální množství zboží, které je odběratel povinen objednat a odebrat je 200 ks. Pro případ, že objednané a odebírané zboží obsahuje další doplňkové prvky, zejména prvky sloužící k personalizaci a zabezpečení karet, nebo speciální úpravu, jako např. metalickou barvu, je minimální množství, které je odběratel povinen objednat a odebrat 1 000 ks. Pro případ, že by došlo k objednání a odebrání menšího než minimálního množství zboží, je dodavatel oprávněn vyúčtovat dodané zboží jako by došlo k objednání minimálního množství.

4.2    Místem dodání zboží je sídlo odběratele, není-li stanoveno jinak. Dohodnutá doba dodání se počítá od okamžiku doručení podkladů ze strany odběratele (tiskové podklady), a to pod podmínkou, že byly splněny platební podmínky dodavatele.

4.3    V případě, kdy je místo dodání na území ČR, je cena dopravy zahrnuta v kupní ceně zboží.

4.4    V případě, kdy je místo dodání zboží mimo území ČR, není cena dopravy zboží zahrnuta v kupní ceně zboží a odběratel se zavazuje dodavateli uhradit rovněž náklady na dopravu zboží do místa dodání.

4.5    Odmítne-li odběratel při dodání zboží podepsat dodací list, není dodavatel povinen přenechat zboží odběrateli, je však oprávněn zboží vyúčtovat se všemi vzniklými náklady, jako by zboží bylo řádně dodáno. V takovém případě se postupuje dle článku 3.5 těchto podmínek.

4.6    Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo ke zboží přechází z dodavatele na odběratele až okamžikem úplné úhrady kupní ceny. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, jíž jsou tyto podmínky přílohou, ze strany dodavatele z důvodu prodlení s úhradou kupní ceny, je dodavatel oprávněn odvézt si dodané zboží.

4.7    Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele okamžikem jeho předání a převzetí odběratelem.

4.8    V případě, kdy odběratel odmítne bezdůvodně či bez závažného důvodu zboží převzít anebo neposkytne potřebnou součinnost či odmítne podepsat dodací list, v důsledku čehož nebude možné zboží dodat, zavazuje se uhradit dodavateli veškeré náklady na přepravu zboží vzniklé v důsledku porušení povinnosti odběratele související s řádným převzetím a dále náhradu nákladů na skladování stanovené paušální výši 100,- Kč za každý započatý den skladování.

Článek 5

Záruční podmínky

5.1    Dodavatel je povinen dodat odběrateli zboží ve sjednaném množství a kvalitě s vlastnostmi vymíněnými odběratelem. V případě, kdy tyto nejsou sjednány, je povinen dodat zboží v obvyklé kvalitě pro ten který druh zboží. Dodavatel je povinen dodat odběrateli zboží rovněž bez právních vad.

5.2    Dodavatel neodpovídá za rozdíly v barevnosti mezi grafickým návrhem a vyrobeným zbožím způsobeným rozdílným nastavením grafické karty počítače, kalibrace monitoru, rozdílného nastavení tiskárny, odlišného typu inkoustu a jiných technických důvodů – rozdílů mezi technickým vybavením dodavatele a odběratele nebo třetí osoby.

5.3    Odběratel je povinen provést kontrolu dodávaného zboží podle množství, funkčních a jiných vlastností, jejichž existence je uzavřenou smlouvou předvídána. Odběratel je oprávněn uplatnit u dodavatele nárok z odpovědnosti za vady, pokud jde o vady zjevné, ve lhůtě 7 dnů ode dne převzetí zboží. K později uplatněným zjevným vadám nebude přihlédnuto.

5.4    Dodavatel poskytuje odběrateli záruky na všechny vady, které zboží vykazovalo v okamžiku převzetí zboží odběratelem. Za takové vady se považují i vady skryté. Záruka se vztahuje na jakékoli zboží dodané dodavatelem. Za podmínek této záruky přebírá dodavatel zodpovědnost za to, že zboží nemá výrobní ani materiálové vady, které by mohly ohrozit anebo ovlivnit funkčnost věci (zboží), pokud odběratel užil věc či součást věci, jež od dodavatele odebral, v souladu s pokyny dodavatele nebo v souladu s obecnými pravidly užívání zboží, jaké lze u zboží tohoto druhu očekávat.

5.5    Dodavatel neodpovídá a nepřebírá záruku zejména za poškození vzniklá v souvislosti s elektrickým přepětím sítě, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy předepsanému provoznímu prostředí, neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbání předepsané údržby a péče o zboží, poškození zboží softwarovým virem, použití neautorizovaného software nebo projevem závadu u programového vybavení nedodávaného dodavatelem s reklamovaným zbožím, použitím zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami, provedením nekvalifikovaného zásahu odběratelem nebo třetí osobou, jakoukoli dodatečnou úpravou mechanické, elektronické nebo softwarové části zboží odběratelem nebo třetí osobou.

5.6    Odběratel je povinen u dodavatele zboží reklamovat pro jeho skryté vady, jež existovaly již v okamžiku převzetí, bez zbytečného odkladu poté, co se o vadách dozvěděl, nejpozději však do 3 měsíců ode dne předání a převzetí předmětného zboží.

5.7    Odběratel je povinen při uplatnění nároků vyplývajících z vad zboží dodržet následující podmínky a strpět následující omezení:

5.7.1     odběratel je povinen ihned po zjištění závady vadnou věc či věc, jejíž část je vadná přestat užívat a bezodkladně o vadě věci či vadě části věci zpravit dodavatele;

5.7.2     odběratel je povinen vrátit zboží zpět dodavateli či umožnit dodavateli či dodavatelem pověřené třetí osobě zboží převzít.

5.8    Nesplnění povinností a nestrpění omezení v souvislosti s uplatněním nároku z vad věci (viz výše), má za následek zánik nároků odběratele vyplývajících z vadného plnění poskytnutého odběrateli dodavatelem.

5.9    Záruční nároky mohou být uplatněny jen po předložení smlouvy a dalších dokladů, na jejichž základě došlo k převodu vlastnického práva z dodavatele na odběratele. Pak je zapotřebí, aby odběratel oznámil dodavateli, o jakou vadu se jedná, jak se projevuje a také preferované nápravné opatření. Takové prohlášení není pro dodavatele závazné. Dodavatel je oprávněn vyřídit reklamaci nejefektivnějším způsobem.

5.10  Záruka je nepřenosná na třetí osoby.

5.11  Bude-li uznána reklamace s přiznáním slevy z ceny zboží, bude sleva z ceny zboží realizována formou dobropisu k faktuře vztahující se k vyreklamovanému zboží.

5.12  Uplatní-li odběratel u dodavatele reklamaci fakturované částky či předmětu zdanitelného plnění a dodavatel tuto reklamaci posoudí jako důvodnou, jsou strany povinny vadnou fakturu nahradit novou, bezvadnou. Reklamace účetního dokladu nemá odkladný účinek ve vztahu k úhradě kupní ceny.

5.13  Odběratel není oprávněn bez písemného souhlasu dodavatele odstranit vadu sám či prostřednictvím třetích osob. Odběratel nemá nárok na jakékoli finanční plnění z důvodu, že odstranil vadu sám či prostřednictvím třetí osoby, pokud dodavatel takový postup předem písemně neschválil včetně výše takového finančního plnění.

5.14  Záruka je nepřenosná na třetí osoby.

5.15  Vznikne-li odběrateli v důsledku vady dodaného plnění škoda, dohodly se smluvní strany na limitaci této škody na částku nepřevyšující kupní cenu dodávky, jež je vadná.

Článek 6

Ukončení smlouvy a přerušení dodávek

6.1    Smlouvu, jíž jsou tyto všeobecné obchodní podmínky přílohou, je možné ukončit dohodou smluvních stran anebo odstoupením za níže uvedených podmínek.

6.2    Dodavatel je oprávněn od jednotlivých smluv, jichž jsou tyto všeobecné obchodní podmínky přílohou, odstoupit, pokud bude odběratel v prodlení s úhradou kupní ceny, zálohy či závdavku nebo jejich části po dobu delší než 30 dnů, a to bez dalšího. V případě, kdy k okamžiku odstoupení od smlouvy byla část smlouvy oboustranně splněna (dodána část zboží, která byla uhrazena), pak se má za to, že odstoupení od smlouvy se vztahuje pouze na tu část smlouvy, která byla splněna toliko jednostranně anebo nebyla splněna žádnou ze smluvních stran.

6.3    Dostane-li se odběratel do prodlení s úhradou kteréhokoli závazku vůči dodavateli o dobu delší 5 dnů, je dodavatel oprávněn pozastavit veškeré další dodávky, a to i dodávky na základě již uzavřených jiných smluv, vůči odběrateli. O dobu pozastávky se prodlužují veškeré dodací lhůty dodavatele.

6.4    Odběratel není oprávněn jednostranně postoupit práva a povinnosti plynoucí z jednotlivých smluv, jichž jsou tyto všeobecné obchodní podmínky přílohou, na třetí osobu bez písemného souhlasu dodavatele.

Článek 7

Sankce

7.1    Dostane-li se odběratel do prodlení s úhradou jakéhokoli závazku vůči dodavateli, je povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,15% z částky, s jejíž úhradou je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení. Právo na úroky zůstává vyúčtováním smluvní pokuty nedotčeno.

7.2    Dostane-li se dodavatel do prodlení s dodáním zboží vůči odběrateli, je povinen uhradit odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,15% z hodnoty zboží, s jehož dodáním je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.

7.3    Odstoupí-li dodavatel od smlouvy v důsledku prodlení odběratele s uhrazením kupní ceny, části kupní ceny, zálohy či závdavku, je dodavatel pro takové prodlení odběratele (a tím porušení povinnosti) oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 50% kupní ceny vč. DPH.

7.4    Dojde-li ke zmaření kupní smlouvy v důsledku porušení povinnosti odběratelem, byť byla smlouva ukončena odstoupením ze strany dodavatele, avšak v důsledku porušení povinností odběratelem, je dodavatel oprávněn po odběrateli požadovat pro takové porušení povinnosti, které zavdalo dodavateli příčinu odstoupit od smlouvy, smluvní pokutu ve výši 50% kupní ceny.

Článek 8

Závěrečná ustanovení

8.1    Veškeré smlouvy uzavírané s dodavatelem se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami, leda by jejich aplikace byla výslovně vyloučena smlouvou. Smlouva má aplikační přednost před těmito podmínkami. Tyto všeobecné obchodní podmínky dodavatele mají aplikační přednost před případně existujícími všeobecnými obchodními podmínkami odběratele (zpravidla kupujícího) na dodávku zboží a služeb. Tyto podmínky jsou dostupné na www.perfectcards.cz.

8.2    V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ujednání. Smluvní strany jsou si povinny poskytnout si vzájemnou součinnost pro to, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To samé platí i pro případ smluvní mezery.

8.3    Změny nebo doplnění jednotlivých smluv a obchodních podmínek, jakož i jejích příloh, vyžadují formu písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. To samé platí i pro vzdání se písemné formy.

8.4    Veškeré smlouvy uzavřené mezi dodavatelem na straně jedné a odběratelem na straně druhé a právní vztahy s těmito související se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z roku 1980.

8.5    Doručování písemností v souvislosti se smlouvou, jíž jsou tyto podmínky přílohou, je možné písemně prostřednictvím doručovatele pošty do sídla účastníků smlouvy uvedených v záhlaví smlouvy. Nedojde-li k doručení písemnosti druhé smluvní straně či bude-li sporným datum doručení písemnosti, považuje se za termín doručení třetí den po prokazatelném odeslání písemnosti. Doručování je možné rovněž prostřednictvím emailu. Elektronické adresy účastníků smlouvy, na které je možné činit právní úkony i bez certifikovaného podpisu, jsou uvedeny v záhlaví té které smlouvy. Emailová zpráva je prokazatelně doručená v případě, kdy bude doručení prokázáno: a) odesláním emailové zprávy a současně b) doručením doručenky odesilateli o přijetí zprávy do emailové schránky adresáta, c) při současném splnění podmínky, že adresátem nebo/a odesílatelem budou emailové adresy uvedené v záhlaví smlouvy.

8.6    Žádný z účastníků jednotlivých smluv uzavíraných mezi dodavatelem na straně jedné a odběratelem na straně druhé není oprávněn jakoukoli formou informovat nepovolané třetí osoby o obsahu práv a povinností vyplývajících pro každého z nich z jednotlivých smluv uzavřených mezi odběratelem a dodavatelem, nebude-li v této otázce mezi nimi výslovně ujednáno jinak.

8.7    Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, sudiště v Ostravě, podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

8.8    Práva a povinnosti z jednotlivých smluv na něž se vztahují tyto Všeobecné obchodní podmínky přecházejí i na případné právní nástupce smluvních stran.

V Opavě dne 01. února 2015

Zveřejněno na www.perfectcards.cz dne 01. února 2015

Naši klienti, pro které jsme již vyráběli plastové karty